сряда, 30 май 2012 г.

Адвокатът по наказателно право


Един наказателноправен адвокат осъществява защитата на своя клиент на две основни фази от съдебния процес – на фазата на предварителното производство и в последствие на фазата съдебно заседание.

По принцип предварителното производство в България протича в значителен период от време. В зависимост от изискваните от прокуратурата следствени действия и това, че разследващите органи са претрупани с работа почти няма наказателно производство, което да влезе в съд преди да са изтекли поне 2 месеца. Когато даден човек се сблъска с наказателното право той в никакъв случай не следва да подценява адвокатската защита на този етап от процеса, защото именно през него се осъществява събирането на доказателствената база, на която ще се крепи обвинението. В този етап се изяснява съставомерността на деянието, изготвя се постановлението за привличане на обвиняем, като завършва с изготвянето на обвинителен акт, определящ рамките, в които ще се развива бъдещото наказателно производство. Не трябва да се забравя, че макар на предварителното следствие да не се постановява решение то е важна основа, на която стъпва обвинението и по тази причина не трябва да се подценява ролята на квалифицираната правна помощ от адвокат по наказателно право.

Втората фаза, на която един адвокат осъществява защитата е съдебното заседания. В съда се определят въпросите за квалификацията на деянието и вината на подсъдимия. В хода на съдебното заседание се взема решението за налагането на едно или друго наказание – глоба, арест, лишаване от свобода или условна присъда. Определянето на размера на наказанието е един от най-важните въпроси, при които ролята на адвоката по наказателно право най-ярко се проявява. От това как е протекло съдебното следствие, как са били събрани доказателствата и в каква последователност зависи и решението на съда.

Един добър адвокат по наказателно право, който си е поставил за цел съвестно и качествено да защити своя клиент задължително ще проучи в подробности материалите по наказателното дело, ще изгради защитна стратегия и ще изисква събиране на доказателства в полза на защитната си теза. Важна задача на наказателния адвокат е още във фазата на предварителното разследване да изясни допуснати ли са съществени процесуални нарушения. Несъблюдаването на законните права и интереси на участниците в процеса, както и нарушенията в процеса на събиране на доказателства може да доведе до това, че по искане на адвоката част от тях да бъдат признати за недопустими или неотносими към предмета на делото.

От професионализмът на избрания защитник зависи да подаде своевременна и обоснована защита, която да бъде приета от съда. От това колко грамотно са съставени процесуалните документи зависи и съдебното решение. Съдът и страните правят оценка на доказателствата, което е сред най-сложните и отговорни моменти в наказателния процес. От професионализмът и опитът на един наказателен адвокат зависи постигането на положителен резултата даже и по тези дела, които при първия прочит на събраните материали са изглеждали безнадеждни.


Няма коментари:

Публикуване на коментар